Vítejte na stránkách ambulance klinické logopedie v Ostravě Zábřehu.


Naše soukromé zdravotnické zařízení nabízí diagnostiku, diferenciální diagnostiku, terapii a prevenci v oblasti narušené komunikační schopnosti a to jak pro dětské, tak dospělé klienty.

Kvalita a inovativní přístup v postupech terapie narušené komunikační schopnosti řeči a jazyka jsou nezbytnou cestou pro kvalitní výsledky v krátkém čase.
Naše nově otevřená ambulance klinické logopedie využívá inovativních postupů za účasti nových technologií, které napomáhají klientům k lepší adaptaci postupů terapie.

Dbáme na pravidelné vzdělávání a zdokonalování se v oblasti klinické logopedie. Věříme , že se u nás budete cítit příjemně a terapie povede k požadovaným výsledkům v co nejkratší době.

 

Mgr. Barbora Hellemannová, Ph.D.
Klinický logoped

Vzdělání


 • 2004-2008 – Gymnázium Nový Jičín

 • 2008–2012 – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Speciální pedagogika, obor Logopedie

 • 2012 – současnost – Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program Speciální pedagogika

 • 2016 atestace v oboru klinické logopedie, získání odborné způsobilosti K3

Odborná školení a kurzy


 • 2013 Vývojová dysfázie, Praha

 • 2013 Incipientní koktavost, Praha

 • 2013 Komplexní vyšetření poruch polykání v ambulantní i klinické praxi Hradec Králové

 • 2013 Management dysfagie v intenzivní péči, Praha

 • 2014 Klinická neurologie pro klinické logopedy, Brno

 • 2014 Afázie I, Olomouc

 • 2014 Afázie II, Olomouc

 • 2014 Neurogenní poruchy u dospělých, Brno

 • 2014 Vady a poruchy sluchu, Praha

 • 2014 Dyslalie, Otrokovice

 • 2014 Afaziologie A – základy klinické afaziologie, Brno

 • 2014 Afaziologie B – kognitivně-neuropsychologický přástup, Brno

 • 2015 Vyšetřovací testy v klinické logopedii, Praha

 • 2015 Hlas, Praha

 • 2016 Palatolalie, Praha

 • 2016 Fixovaná koktavost, Praha

Odborná praxe


 • srpen – září 2012 Lázně Darkov Karviná. Práce s pacienty po cévních mozkových příhodách a podobně (afázie, dysartrie, kognitivně komunikační poruchy).

 • 2012-2019 Fakultní nemocnice Ostrava, ORL klinika – klinický logoped
  Práce s dospělými pacienty (afázie, dysartrie, kognitivně komunikační poruchy, dysfagie, uživatelé sluchadel a kochleárních implantátů). Práce s dětskými pacienty (opožděný vývoj řeči, dyslalie, dysfázie, rozštěpy, symptomatické poruchy řeči atd.).
 • 2019 – Otevření soukromé ambulance klinické logopedie v Ostravě Zábřehu

Vědecká činnost


Přednášky:

 • KOPECKÁ, B. Lateralita a jazykový cit u dětí mladšího školního věku. In 6. ročník konference Studentské vědecké a umělecké odborné činnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3289-2.

 • KOPECKÁ, B. Interdisciplinární diagnostika dysfagie. In XIV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3823-8.

 • Kaniová, M., Kopecká, B.: Screening poruch polykání. 1. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava 12. 9. 2014.

 • Kaniová, M., Kopecká, B.: Rehabilitace dysfagie u pacienta po neurochirurgickém výkonu – kazuistika. 1. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava, 12. 9. 2014.

 • Kaniová, M., Kopecká, B,. Komínek, P.: Dysfagie u neurologických pacientů. VI. Multioborové neurochirurgicko – radiodiagnosticko – rehabilitační sympozium, Hotel Soláň. 24. 1. 2015.

 • Kaniová, M., Kopecká, B.: Awake kraniotomie – pohled klinického logopeda. 2. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava 11. 9. 2015.

 • Kaniová, M., Kopecká, B.: Je tohle expresivní afázie? 2. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava 11. 9. 2015.

 • Kaniová, M., Kopecká: Skupinová terapie pacientů s afázií ve 2. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava 11. 9. 2015.

 • M. Kaniová, B. Kopecká, P. Tišlová (ORL klinika FNO): Logopedická péče u děti s KI. 3. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava 9. 9. 2016.
 • Kaniová, B. Kopecká, P. Tišlová (ORL klinika FNO): Logopedická péče u dospělých pacientů po KI. 3. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava 9. 9. 2016.

Recenze:

 • E-pedagogium I/2013. HORŇÁKOVÁ, K., KAPÁLKOVÁ, S., MIKULAJOVÁ, M. 2009. Jak mluvit s dětmi od narození do tří let. 1. vyd. Praha: Portál. 168 s. ISBN 978-80-7367-612-4.

 • E-pedagogium I/2014. BYTEŠNÍKOVÁ, I. 2012. Komunikace dětí předškolního věku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s. ISBN 978-80-247-3008-0.

Publikační činnost:

 • Kaniová M, Ressner P, Kopecká B, Zeleník K. Poruchy polykání u Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi 2014; 15 (6): 329 – 332. ISSN 1803 – 5280. ISSN 1213 – 1814.

 • KOPECKÁ, B. 2014 Deficyty komunikacyjne dzieci z dysfazja rozwojowa w odniesieniu do morfologizcno – syntaktycznego polomu jazykowego. In SKOREK, E, M. a kol. Komunikacja, zaburzenia, terapie. Zielona Góra: Uniwersytat Zielonogórski. ISBN 978 – 83 – 7842 – 148 – 1.

 • KOPECKÁ, B. Korelace mezi Zkouškou jazykového citu a výsledky v českém jazyce a matematice. str. 57 – 72. In VITÁSKOVÁ a kol. Hodnocení komunikačních specifik jedinců s narušenou komunikační schopností. Univerzita Palackého Olomouc: Olomouc, 2015. ISBN 978 – 80 – 244 – 4414 – 7.

 • KANIOVÁ, M., KOPECKÁ, B., ZELENÍK, K., BAR, M., KURKOVÁ, B., RESSNER, P., KOMÍNEK, P. Screening poruch polykání – zkušenosti se zaváděním screenigu u pacientů s neurologickými nemocemi. Neurologie pro praxi 2018; 19(4): 294-297.