Služby klinické logopedie jsou určeny pro dětské i dospělé klienty.
Našim klientům nabízíme individuální přístup, moderní logopedické postupy a pravidelné
termíny terapie.

S dítětem nás můžete navštívit, když řešíte např. tyto problémy:


DYSLALIE – nejčastější narušení komunikační schopnosti v dětském věku. Jedná se o
poruchu výslovnosti hlásek. Dítě např. neumí vyslovit L R Ř nebo jiné hlásky.
OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI – kontaktujte klinického logopeda, když Vaše dítě nemluví ve 3
letech, mluví málo nebo mu jde velmi špatně rozumět.
VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE – specifické narušení vývoje řeči, těžké narušení komunikační
schopnosti vyžadující pravidelnou a intenzivní logopedickou péči.
TUMULTUS SERMONIS – breptavost, zrychlené tempo řeči.
BALBUTIES – koktavost, těžké narušení komunikační schopnosti.
DYSARTRIE – porucha v řeči v důsledku onemocnění centrální nervové soustavy, např. u
dětí s dětskou mozkovou obrnou.
DYSFONIE – poruchy hlasu.
MUTISMUS – získaná neurotická nemluvnost, nejčastěji se setkáváme s tzv. elektivním
mutismem, kdy dítě např. odmítá komunikovat ve školce.
PALATOLÁLIE – porucha řeči způsobená rozštěpem patra, rtu.
RINOLALIE – huhňavost, poruchy zvuku řeči související např. s rozštěpy patra.
PORUCHY ŘEČI U DĚTI S KOMBINOVANÝMI VADAMI
SYMPTOMATICKÉ PORUCHY ŘEČI – narušení komunikační schopnosti u mentálního
postižení, poruch autistického spektra, sluchových vad, mozkové obrny, zrakových vad, atd.

Klinická logopedie pro dospělé klienty


DYSLALIE – navštivte nás, když chcete zlepšit svou výslovnost i v dospělém věku.
AFÁZIE, DYSARTRIE – narušená komunikační schopnost způsobená např. cévní mozkovou
příhodou, nádorovým onemocněním, úrazem hlavy a podobně.
KOGNITIVNĚ KOMUNIKAČNÍ PORUCHY – narušení komunikační schopnosti u pacientů
s demencí.
DYSFAGIE – poruchy polykání.
KURZY ODEZÍRÁNÍ – uživatelům sluchadel nebo kochleárních implantátů nabízíme kurzy
odezírání.
NÁCVIK SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ – pro osoby s kochleárním implantátem.
LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ – na střední nebo vysokou školu.